a934313b

Новшество информационных технологий 2017


Сімейні покупці (сегмент 1).
Ієрархічний метод класифікації.

Основними характеристиками ІТ є: об’єктом обробки є дані;• метою обробки є отримання інформації;• засобами реалізації процесу в ІТ є програмні, апаратні,• програмно-апаратні обчислювальні комплекси; процеси обробки даних розділяються на операції у відповідності• з даною предметною областю; вибір керуючих дій процесами обробки здійснюється особами,• що приймають рішення; критерієм оптимізації процесу обробки є своєчасність• подання інформації користувачу, її достовірність, надійність, зрозумілість та повнота.
Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.

Тестові завдання 1.
В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.